NEWSROOM

Regulamin konkursu na krótką formę komiksową towarzyszącego 20. MFKiG

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii. W konkursie mogą wziąć udział tylko komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowana nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff, CMYK, A4 - 300 DPI). Prace, które nie dotrą do organizatora na CD/DVD, nie zostaną zamieszczone w katalogu (jeśli zostaną do niego zakwalifikowane). Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi).

Prace należy przesłać na adres:

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
z dopiskiem: KOMIKS 2009.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł – dla uczestników z Polski i 10 euro dla uczestników z zagranicy. Prosimy o przesłanie tej kwoty na konto ŁDK:

PKO BP O/Łódź
nr 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562

oraz dołączenie dowodu wpłaty do wysyłanych prac.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie). Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo.

O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury powołanego przez organizatora festiwalu. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna Grand Prix, trzy nagrody (I, II i III miejsce) oraz trzy wyróżnienia. Zdobywcy Grand Prix, nagród oraz wyróżnień otrzymają gratyfikację finansową. Ponadto laureat Grand Prix otrzyma nagrodę specjalną w postaci podróży i pobytu na festiwalu komiksu w Angoulême we Francji, ufundowaną przez Ambasadę Francji w Polsce. Nagrody zostaną wręczone w dniu 3 października 2009 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. O wynikach obrad jury, laureaci zostaną poinformowani przed festiwalem i zaproszeni do odebrania nagród osobiście (festiwal zwróci laureatom koszty podróży).

Wystawa Konkursowa, po zakończeniu ekspozycji w Łódzkim Domu Kultury, może być prezentowana w innych miastach Polski. Zdobywca Grand Prix Festiwalu będzie miał zaszczyt zaprojektować elementy wizerunku graficznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w roku 2010 i przedstawić go organizatorom do końca roku kalendarzowego 2009. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zrezygnowania z projektu laureata jeśli uznają, że projekt nie spełnia ich oczekiwań artystycznych i w takim wypadku zlecą prace projektowe wybranemu przez siebie artyście.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w katalogu Wystawy Konkursowej, oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany MFK, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do udostępnienia prac konkursowych do jednorazowej emisji sponsorowi festiwalu, w formie druku lub publikacji w Internecie. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze festiwalu, lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.

Organizatorzy
Łódzki Dom Kultury
Stowarzyszenie Twórców "Contur"
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel/fax 042 633 99 02
tel. 042 633 98 00 wew. 244
kom. 601 945 518
e-mail: festiwal(at)ldk.lodz.pl
www.komiksfestiwal.com

[informacja organizatorów]

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa