KONKURSY

Regulamin konkursu na scenariusz komiksu
"Mój Teleranek 13 grudnia 1981"

I Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Twórców "Contur". Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

lub

Stowarzyszenie Twórców "Contur"
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

II Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest scenariusz na komiks o objętości do 10 plansz.

III Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie.
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
4. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej: www.niepodleglosc.nck.pl.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

IV Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki techniczne: tekst w języku polskim, w formacie Word (.doc lub .rtf), o dowolnej objętości.
2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres Stowarzyszenia Twórców "Contur" w formie wydruku
oraz pocztą elektroniczną na adres festiwal(at)ldk.lodz.pl.
3. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia konkursowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2008 roku na adres:

Stowarzyszenie Twórców "Contur"
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą podlegały ocenie.

VI Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  • Wartości merytoryczne: zgodność z faktami historycznymi, poprawność stylistyczna i ortograficzna.
  • Wartości artystyczne: styl, oryginalność podejścia do tematu, kreatywność, innowacyjność.

VII Komisja konkursowa
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów konkursu.
2. Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt VI Regulaminu konkursu i wskaże uczestników konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w Regulaminie konkursu.
3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządzi protokół, zawierający w szczególności listę zwycięzców oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom.

VIII Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna dziesięć równorzędnych nagród o łącznej puli 10 000 zł. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
2. Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dopuszcza się sytuację, w której nagrody nie zostaną przyznane.
4. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do przeniesienia na Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie Twórców "Contur" majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej. W tym celu Autor zawrze z organizatorami konkursu umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez organizatorów nagrodzonej pracy konkursowej na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji (m.in. wykorzystania w materiałach drukowanych, na stronach internetowej, w materiałach promocyjnych, broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach i narzędziach służących promocji NCK i ST "Contur"). Zawarcie umowy nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania prac konkursowych w sposób, o którym mowa powyżej. Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z projektem umowy w Sekretariacie konkursu.

IX Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników: maj 2008 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.niepodleglosc.nck.pl.
3. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

X Organizacja konkursu
Sekretariat konkursu:
Stowarzyszenie Twórców "Contur"
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel./fax +48 42 633 99 02
e-mail: festiwal(at)ldk.lodz.pl

XI Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Organizatorzy przewidują możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.niepodleglosc.nck.pl.
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

XII Załączniki do Regulaminu konkursu
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do pobrania

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa