KONKURSY

MFK 2004 - konkurs komiksowy "Komiks 2004"

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa i fotografii. W konkursie mogą wziąć udział komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • zawodowcy (do tej kategorii należą twórcy mający za sobą publikacje w albumach lub czasopismach dostępnych w oficjalnym obiegu)
  • debiutanci (zdobywcy pierwszych trzech miejsc w tej kategorii w kolejnych konkursach będą startowali w kategorii zawodowcy)

Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Każda plansza wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy i numer strony, dopisek "zawodowiec" lub "debiutant" oraz dane autora(ów): imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie nie podlegają zwrotowi).

Prace należy przesłać na adres: Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18, 90-113 Łódź, z dopiskiem: KOMIKS 2004. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2004 roku. Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł. Prosimy o przesłanie tej kwoty na konto: Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18,90-113 Łódź, PKO BP O/Łódź, nr 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, oraz dołączenie dowodu wpłaty do wysyłanych prac.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Eksponowane one będą na Wystawie Konkursowej w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu. Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury składającego się z członków Akademii Komiksu.

9 października 2004 roku w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu zostaną wręczone po trzy nagrody w każdej z konkursoweych kategorii.

Wystawa Konkursowa po zakończeniu ekspozycji w Łódzkim Domu Kultury, prezentowana będzie w innych miastach Polski. Zdobywca Grand Prix w kategorii zawodowcy będzie miał zaszczyt zaprojektować plakat Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w roku 2005.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w katalogu Wystawy Konkursowej, oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnanie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze festiwalu, lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.

organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu
Łódzki Dom Kultury
Stowarzyszenie Twórców "Contur"
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
telefon (42) 633 98 00 wew. 244 lub 247
e-mail: festiwal(at)ldk.lodz.pl

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa